1. Algemeen

De algemene voorwaarden zijn conform de bepalingen van de consumentenautoriteit. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van The Walkin Closet. De algemene voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk.

Identiteit van de onderneming:
The Walkin Closet
info@thewalkincloset.nl
KVK nummer: 74626965
BTW nummer: NL001948892B70

Op alle bestellingen, aanbiedingen en overeenkomsten zijn deze algemene voorwaarden (lees: Voorwaarden) van toepassing. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen met The Walkin Closet, kan van de voorwaarden niet worden afgeweken. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen. Het doen van een bestelling dan wel het accepteren van een aanbieding houdt dat u de toepasselijkheid van de voorwaarden aanvaardt.


2. Prijzen en overeenkomst/ ontbinding

Alle prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maakt. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Alle prijzen op de website zijn in Euro’s inclusief 21% BTW.
Alle prijzen en aanbiedingen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van deze fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaardt. De overeenkomst komt tot stand na acceptatie van uw bestelling door The Walkin Closet. De onderneming behoudt het recht een bestelling niet accepteren. Indien dit van toepassing is, zal de klant ten alle tijden per mail op hoogte worden gesteld met opgaaf van reden. Indien hierbij een betaling reeds verricht is, zal deze uiteraard worden teruggestort op de bankrekening vanwaar de betaling is voldaan.
Door een bestelling te plaatsen via de website of per e-mail ontstaat een rechtsgeldige koopovereenkomst waarop een betaling dient te volgen. Deze overeenkomst kan enkel worden ontbonden indien als klant binnen 14 dagen na het sluiten van deze overeenkomst aan ons kenbaar maakt de koopovereenkomst te willen ontbinden. De overeenkomst is echter pas ontbonden zodra u per e-mail een bevestiging ontvangt van ons waarin duidelijk vermeld staat dat de betreffende bestelling is geannuleerd.


3. Verzending en levering

Verzending en levering vindt plaats zolang als de voorraad strekt. In het kader van de regels van de wet koop op afstand zal The Walkin Closet, bestellingen binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet meer leverbaar is of niet op voorraad), er is om andere reden vertraging of een bestelling kan niet worden uitgevoerd, dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, ontvangt u binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
De plaats van levering geldt het adres wat u aan The Walkin Closet kenbaar heeft gemaakt.
Aan de leveringsplicht van The Walkin Closet aan u zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door The Walkin Closet geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering dan wel de acceptatie tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s inclusief 21% BTW. Transport binnen Nederland brengen wij €3,95 in rekening. Voor klanten uit andere landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het land en de hoogte van het bedrag van de bestelling.
Ons streven is de bestellingen binnen 2 tot 5 werkdagen, na ontvangst van de gehele betaling, te verzenden naar het door u aangegeven afleveradres. Mochten wij hiervan om een bepaalde reden van afwijken dan krijgt u hiervan per e-mail een bericht. Indien u uw pakket, na afleverpogingen bij het pick-up punt dient op te halen, en dit gebeurt niet, wordt het pakket naar ons retour gestuurd. Het aankoopbedrag zullen wij minus de verzendkosten terug aan u overmaken.
Indien een levertijd, om welke reden dan ook, niet gerealiseerd kan worden, geeft dit u niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet- nakoming van enige verplichting welke voor u uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overkomst mocht voortvloeien.
Leveringen in gedeelte is toegestaan.


4. Herroepingsrecht en retournering

Indien er sprake is van een consumentkoop, overeenkomstig de Wet verkopen of Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde artikelen binnen een periode van 14 dagen, zonder opgaaf van reden, te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde artikelen voor de eerste keer op het opgegeven afleveradres worden aangeboden. Wanneer u binnen de gestelde termijn de geleverde artikelen niet aan The Walkin Closet heeft geretourneerd is de koop een feit. U bent gehouden, alvorens over te gaan tot retourzending, daarvan binnen 14 dagen na eerste afleverpoging schriftelijk melding te maken bij The Walkin Closet. U dient te kunnen bewijzen dat de geleverde artikelen tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.
Elk artikel dient bij ontvangst te worden nagekeken op eventuele fouten, onvolmaaktheden of beschadigingen. Deze dienen binnen 2 dagen na ontvangst, per email, aan ons gemeld te worden. Artikelen waarvan een fout, beschadiging of onvolmaaktheid is geconstateerd, en welke zonder melding daarvan retour worden gestuurd, worden niet door The Walkin Closet geaccepteerd.
Indien er problemen voordoen, proberen wij deze zo spoedig mogelijk op te lossen. Indien de oplossing niet aan uw verwachtingen voldoen, kunt u er voor kiezen de bestelling te annuleren, dit zonder verdere kosten. Dit komt te vervallen in geval:

A. Het artikel gedragen en/ of gewassen is;
B. Het artikel beschadigd is of wanneer u heeft geprobeerd de schade/ het gebrek zelf te herstellen;
C. U de gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd;
D. De labels en/ of toebehoren ontbreken;
E. Het artikel volgens de specificatie(s) van u is vervaardigd.

Op sale artikelen wordt geen restitutie verleend. Sale artikelen mogen retour, maar hiervoor ontvangt je een tegoedbon t.w.v. het bedrag welke een half jaar geldig is.

De kosten voor uw retourzending zijn voor uw eigen rekening, hier kunnen wij geen restitutie op verlenen, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. U dient de retouren voldoende te frankeren, wij zullen uw retourzending niet in ontvangst nemen wanneer deze onvoldoende is gefrankeerd.
U bent zelf verantwoordelijk voor de retour gezonden artikelen. Indien beschadigingen zijn opgetreden als gevolg van ondeugdelijke verzendverpakking of indien het poststuk onvoldoende gefrankeerd is, behouden wij het recht de retourzending te weigeren.
Herroepingsrecht kan niet worden toegepast op sale artikelen, sieraden en andere artikelen aangaande hygiëne gevoelig.


5. Betaling

The Walkin Closet werkt door middel van online vooruitbetaling of vooraf per bankoverschrijving. Na uw bestelling ontvangt u een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzending. Voor online betalingen worden geen extra kosten berekend. Na ontvangst van uw gehele betaling verzenden wij uw bestelling. Wanneer er gebruikt is gemaakt een kortingscode of tegoedbon alszijnde betaling kan hier geen restitutie op worden gegeven en kan de korting niet opnieuw worden uitgegeven. De kortingscode, cadeaukaart of andere tegoedbonnen kunnen nimmer ingewisseld worden voor geld.


6. Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van The Walkin Closet en van het personeel en de producten van The Walkin Closet voor alle schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. The Walkin Closet is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij de uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
The Walkin Closet aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de artikelen.
Iedere aansprakelijkheid van The Walkin Closet jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan The Walkin Closet verschuldigd is.


7. Overmacht

The Walkin Closet heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat The Walkin Closet gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan The Walkin Closet toe te schrijven kan worden, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


8. Diversen

The Walkin Closet is bevoegd om de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
Indien u aan The Walkin Closet schriftelijk opgaaf doet van een adres, is The Walkin Closet gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan The Walkin Closet schriftelijk opgaaf doet van een ander adres waarnaar uw bestellingen dienen te worden gezonden.
Wanneer 1 of meerdere van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met The Walkin Closet in strijd zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door The Walkin Closet vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijking bepaling.


9. Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Eventuele geschillen welke niet zonder tussenkomst van een rechter kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd bij een door The Walkin Closet aan te wijzen rechtbank.


10. Afbeeldingen en specificaties

Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen etc.; gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van The Walkin Closet gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Afbeeldingen zijn auteursrechtelijk en mogen niet door andere bedrijven gebruikt of vermeld worden op social media en/of websites.